Zorg Samen Gelderland  privacy statement cliënten:

Privacy en het gebruik van uw gegevens:                                             
Om werkzaamheden voor u uit te voeren maar ook om u te informeren en te voldoen aan wettelijke en contractuele verplichtingen, heeft Zorg Samen Gelderland gegevens van u nodig. Persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot waar u woont en of u samenwoont. Deze gegevens worden verzameld, bewaard en gebruikt (in één woord: verwerkt) door Zorg Samen Gelderland. Net als u vindt Zorg Samen Gelderland het belangrijk dat uw gegevens veilig zijn en dat er zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens wordt omgegaan. Daarom heeft Zorg Samen Gelderland afspraken gemaakt over hoe Zorg Samen Gelderland uw gegevens verwerkt. Deze afspraken staan op deze pagina. Zorg Samen Gelderland houdt zich hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Van wie verwerkt Zorg Samen Gelderland gegevens? 
Zorg Samen Gelderland verwerkt de gegevens van iedereen hulp of zorg krijgt van Zorg Samen Gelderland. Deze gegevens krijgt Zorg Samen Gelderland van u, maar ook van uw gemeente of zorgkantoor.

Welke gegevens verwerkt ZORG SAMEN GELDERLAND van u?
Zorg Samen Gelderland verwerkt onder andere de volgende gegevens:
–           NAW-gegevens;
–           BSN-nummer;
–           geboortedatum;
–           geslacht;
–           nationaliteit;
–           samenstelling van het gezin;
–           contactgegevens (tel. nr., e-mail, enz.);
–           betaalgegevens.

Waarvoor verwerkt Zorg Samen Gelderland uw gegevens?
Zorg Samen Gelderland verwerkt uw gegevens voor administratieve, facturatie en planningsdoeleinden om de tussen ons overeengekomen zorg en/of hulpovereenkomsten na te kunnen komen.

Met wie deelt Zorg Samen Gelderland uw persoonsgegevens?
Zorg Samen Gelderland deelt uw persoonsgegevens met verschillende andere partijen als dit noodzakelijk is om de zorg of hulpovereenkomst voor u uit te voeren maar ook om u te informeren en te voldoen aan wettelijke en contractuele verplichtingen. Met partijen die uw gegevens in opdracht van Zorg Samen Gelderland verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Met de verwerkersovereenkomst borgt Zorg Samen Gelderland dat ook andere partijen zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan en dat ze dus veilig zijn.

De partijen met wie uw (persoons)gegevens gedeeld kunnen worden, zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:
–  overheidsinstanties;
– ICT database/website beheer- en onderhoudsbedrijven;
– IT Securitybedrijven;
– accountants en juristen;

Wilt u weten welke gegevens Zorg Samen Gelderland van u heeft? 
U kunt vragen welke gegevens Zorg Samen Gelderland van u heeft. Zorg Samen Gelderland stuurt u dan een overzicht van deze gegevens. Ziet u dat de gegevens niet juist zijn? Of ontbreekt er informatie? Dan kunt u Zorg Samen Gelderland vragen om de gegevens aan te passen of aan te vullen.

Wilt u niet dat Zorg Samen Gelderland uw persoonsgegevens verwerkt?
In bepaalde gevallen kunt u Zorg Samen Gelderland vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, uw gegevens te wissen of om uw gegevens over te dragen aan een andere zogenoemde verwerkingsverantwoordelijke. U wilt bijvoorbeeld dat Zorg Samen Gelderland u niet belt of mailt. U kunt Zorg Samen Gelderland ook vragen om uw gegevens niet meer te gebruiken als u daar een (belangrijke) persoonlijke reden voor heeft. Zorg Samen Gelderland heeft uw gegevens natuurlijk wel nodig om uw zorg of hulpovereenkomst goed te kunnen uitvoeren.

Wat moet u doen?
Wilt u dat Zorg Samen Gelderland uw gegevens niet meer gebruikt, het gebruik beperkt of uw gegevens overdraagt? Neem contact op en geef aan waarom u wilt dat Zorg Samen Gelderland uw gegevens niet meer gebruikt.

Hoelang bewaart Zorg Samen Gelderland uw gegevens?
Zorg Samen Gelderland verzamelt uw gegevens met een doel. Zorg Samen Gelderland bewaart uw gegevens zo lang Zorg Samen Gelderland deze gegevens nodig heeft voor dat doel. Zorg Samen Gelderland houdt zich hierbij aan de wet. Als Zorg Samen Gelderland uw gegevens niet meer nodig heeft, worden de gegevens verwijderd.

Beveiliging:
Uw gegevens worden door Zorg Samen Gelderland op een passende wijze beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik dat van deze gegevens zou kunnen worden gemaakt. Zorg Samen Gelderland heeft de nodige maatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door personen buiten Zorg Samen Gelderland worden bekeken.

Klachten? 
Als Zorg Samen Gelderland naar uw mening niet zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw gegevens, dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u natuurlijk ook contact met ons opnemen of een mail te sturen. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kunt u in beroep gaan bij de rechter.

Contact: 
Hebt u vragen en/of opmerkingen over hoe Zorg Samen Gelderland met uw gegevens omgaan? Neem in dat geval contact met Zorg Samen Gelderland op.
 
Veranderingen:  
De wereld ontwikkelt zich snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in uw persoonsgegevens en de wijze waarop we die gebruiken. Ook regelgeving kan wijzigen. In dat geval zullen we dit Privacy Statement aanpassen. We adviseren u het Privacy Statement regelmatig te controleren, zodat u op de hoogte blijft. Bij grote wijzigingen informeren wij u via onze website. De meest recente versie vindt u altijd op onze website.

Hanzestraat 37, 7006RH

Bel ons direct op

Bel ons direct op

0314 763 644

E-mail

E-mail

info@zorgsamengelderland.nl